×

Management Plan

S.S. DOLAPDERE ESNAF VE SANATKARLARI

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI   KOOPERATİFİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

ADA : 693 - PARSEL : 1
ADA : 694 - PARSEL : 1
ADA : 695 - PARSEL : 1
ADA : 696 - PARSEL : 1
ADA : 697 - PARSEL : 1
ADA : 700 - PARSEL : 1
ADA : 701 - PARSEL : 1

TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

I-GENEL HÜKÜMLER VE NİTELİK

Madde 1- Yönetim Planına Konu Taşınmaz

İş bu toplu yapı site yönetim planının konusu İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Mahallesi, 2.Bölge  Köyü 693 Ada 1 no’lu parsel, 694 Ada 1 no’lu parsel, 695 Ada 1 no’lu parsel, 696 Ada 1 no’lu parsel, 697 Ada 1 no’lu parsel, 700 Ada 1 no’lu parsel, 701 Ada 1 no’lu parsellerde kayıtlı arsalar üzerinde yapılaşan  bağımsız bölümler, eklentileri ve ortak yerlerdir. (Bağımsız bölümlerin ortaklara yada kooperatife ait olması, sosyal veya müşterek tesisler kapsamında bulunması, yapılaşmanın olmaması yada eksik olması, yapılaşmanın sonradan yapılması durumu değiştirmeyecektir.)

Madde 2- Yatay (Yaygın Alanda) Kat Mülkiyeti

Parsel üzerinde yatay olarak dağılmış ve yatay blokta yer alan birbirinden bağımsız birden çok işyeri ve bunlara ait eklentiler ve ortak tesisler mevcuttur. Bu açıdan KMK.’nun ilgili hükmünce, birden çok yapının varlığına ilişkin özellikler yönetim planına yasa hükmü gereği alınmıştır. Bu nedenlerle Dolapdere Sanayi Sitesi Yönetim Planı, Toplu Yapı Site Yönetim Planı özellik ve koşullarını taşımaktadır.

Madde 3- Toplu Yapı Özellikleri

Birden fazla parselin komşuluğunda kooperatif aracılığı ile tek elden inşaatı gerçekleştirilen işyerleri ile bazı ortak yer ve tesisler, eklentilerinin oluşturduğu parsel dışında komşu parseldeki bağımsız bölümlerin kat maliklerine de tahsis olunmuştur. Bu özelliği ile Dolapdere Sanayi Sitesi  toplu yapı niteliğine bürünmüştür. Mülkiyetin devrine yönelik işyeri bedellerinin bütün kooperatif ortakları tarafından ödenmesi sonucunda her  işyeri maliki başka parsellerdeki ortak yer ve tesislerin maliyetine de katılmıştır. İş bu nedenle, yönetim planına konu birinci maddede belirtilen bütün taşınmazlar birlikte yönetilecektir. Bütün kat malikleri sitenin birlikte ve bir bütünlük içinde yönetimini kabul etmişlerdir.

Madde 4- Bağımsız Bölümlerin Niteliği

Dolapdere Sanayi Sitesinde yer alan bağımsız bölümler oto tamir ve bakımı, madeni eşya üretimi ve ticari amaçlı işyeri olarak kullanılmak üzere inşa edilmiştir. Ancak, ticari amaçlı olarak kullanılan işyerleri sitenin oto tamiri ve madeni eşya üretimi temel fonksiyonuna bağlı olarak faaliyet gösteren ve sitede çalışanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacı güden ticari işyerleri olmak zorundadırlar. 

Oto tamiri , madeni eşya üretimi veya yedek parça üretimi için kullanılacak işyerlerinin önündeki yayalar için bırakılan kaldırım dışında kalan 28 m2 veya daha büyük çalışma sahaları bu işyerlerine tahsis olunmakla beraber sadece bu işler için veya otopark olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Ancak sabit işgal söz konusu olamaz.

 Ticari amaçlı işyerlerinin gene site mesleki yerleşim planında belirlenmesi zorunludur. (Site mesleki yerleşim planı ve listesi site toplu yapı yönetim planının ekindedir.) 

Bu nedenlerle sitede bulunan işyerleri bu temel fonksiyonlarının dışında başka amaçlar için kullanılmaması esas ve şarttır.

KMK.’nun ilgili maddesi hükmünce kat mülkiyeti kurulduğu sırada hazırlanması gerekli belgelerden olan listede belirtilmek ve andığımız bu yönetim planı hükmü ile kararlaştırılmakla Dolapdere bağımsız bölümleri, amacı dışında kullanılamaz. 

Bu bağımsız bölümlerden başka ayrıca Dolapdere’de faaliyet gösterenlerin işlerini ve yaşamlarını kolaylaştırıcı sosyal veya müşterek tesis adı verilen bağımsız bölümlerinde hangi işlerde kullanılacağı belirtilmiştir. Bu tür tesislerde iştigal mevzuu değişikliği yazılı başvuru sonucu  yönetim kurulunun olumlu kararı ile  yapılabilir. Karara itiraz edildiği taktirde itiraz Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca (kooperatif genel kurulunca) çözümlenir. Bu tür kararlar site ilan panosunda duyurulur.

Madde 5- Tanımlar

Toplu Yapı: Birden fazla parsele dağılmış; fakat içinde yer aldığı parselden başka parsellere de fonksiyonu itibari ile özgülenmiş ortak yer ve tesislerin varlığı sonucu, yararlanan parsellerin üzerindeki yapılarla oluşturduğu kat mülkiyeti sistemini.

Ana Gayrimenkul Parseli: Tapuya, kat mülkiyeti kütüğü adı altında düzenlenmiş sicile kaydedilecek ve üzerindeki yapılarda kat mülkiyeti tesis edilecek kadastro planında sınırlı belirli taşınmazı.

Blok: Bir ana gayrimenkul parselinde inşa edilmiş ve bünyesinde kat mülkiyetine konu birden fazla yatay işyeri amaçlı bağımsız bölüm bulunan ve blok no’su ile adlandıran yapıların her birini.

Bağımsız Bölüm: Özgülendiği amaç doğrultusunda bağımsız kullanıma ayrılmış yapı bölümlerinden her birini.

Kat Maliki /Bağımsız Bölüm Sahibi: Bağımsız bölüm üzerinde ayni hak olarak, mülkiyet, intifa, sükna, üst hakkı gibi kullanıma imkan veren ve tapuya tescil edilmiş hak sahibini.

Toplu Yapı Sosyal Tesisleri: İçinde yer aldığı parsel dışında Dolapdere Sanayi Sitesindeki bütün parsellerde mevcut yapılarda yer alan kat maliklerine ve intifa hakkı sahiplerine hizmet veren muhasebeci, hırdavatçı, büfe, lokanta, çayhane, berber, elektrikçi, ortak sağlık birimi, su istasyonu, bakkaliye, benzin istasyonu, kantar vb. bağımsız bölümleri.

Toplu Yapı Müşterek Tesisler: İçinde yer aldığı parsel dışında Dolapdere Sanayi Sitesindeki bütün parsellerde mevcut yapılarda yer alan kat maliklerine ve intifa hakkı sahiplerine hizmet veren sitenin su tesisatlarını, elektrik tesisatlarını, kanalizasyon, yol, yeşil alan, arıtma tesisi, su deposu, idare binası gibi tesisleri.

İfade eder.

Madde 6- Site İsmi

DOLAPDERE  SANAYİ SİTESİDİR. Bu ibare aynı zamanda toplu yapı parsel ortak yer ve tesislerini müşterek mülkiyet hükümlerince kullanan kat malikleri birliğini ifade edecektir. (İş bu toplu yapı yönetim planında “Site” olarak geçen ifadeler Dolapdere Sanayi Sitesi anlamındadır.)

II- YÖNETİM PLANINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 7- Yönetim Planının Bağlayıcılığı ve Ayrılmaz Parçaları

İşbu Toplu Yapı Yönetim Planı Dolapdere Sanayi Sitesinde mevcut bağımsız bölüm sahiplerini ve  intifa, sükna, üst hakkı gibi kullanma hakkı verilenleri bağlar. 

Dolapdere Sanayi Sitesi niteliğine bağlı olarak yatay blokların adlandırılması toplu yapı niteliğinde karışıklığa meydan vermemek amacı ile ekte sunulan blok numaraları sistemi ile numaralandırılmıştır. Yönetim planı ekini oluşturan bu belge yönetim planının ayrılmaz parçası olarak kat maliklerini intifa, sükna, üst hakkı sahiplerini  bağlayacaktır.

KMK.’nun ilgili maddesi hükmünce hazırlanan bu yönetim planı, ilişkin olduğu parselde mevcut tüm kat maliklerini parsel ve blok ayırımı yapılmaksızın bağlayıcı bir sözleşme niteliğindedir. Bu yönetim planı ile, bu parseldeki kat malikleri, kendi parsellerindeki toplu yapı ortak yer ve tesislerinin komşu diğer parsellerdeki kat maliklerine de özgülendiği ve ayrıca başka parselde mevcut toplu yapı ortak yer ve tesislerine ilişkin giderlere katılma borcu altında olduklarını bilmediklerini iddia edemezler.

Kat maliklerini bağlayan toplu yapı yönetim planı onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü olanlardan satış ve benzeri yollarla elde eden üçüncü şahısları bağlar. Beyanlar hanesinde varlığına işaret edilmiş bu yönetim planı hükümlerini, MK.’un  tapu kütüğünün aleniyeti ilkesince hiç kimse bilmediğini iddia edemez.

Bu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde kat mülkiyeti yasası hükümleri uygulanır.

Madde 8- Yönetim Planının Değiştirilmesi

İşbu toplu yapı yönetim planı tüm kat maliklerinin 4/5 çoğunlukla vereceği karar ile değiştirebilir. Yönetim planının değiştirilmesi yönetim planının 3. madde hükmü gereği, toplu yapı ortak yer ve tesislerine ilişkin iştirak yükümlülüğünü kaldıramaz ve değişiklik halinde yönetim planına, giderlere katılma oranını azaltacak nitelikte hüküm konamaz.

III- TOPLU YAPI YÖNETİMİ (ORGANLAR)

1-TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULU

Madde 9- Oluşumu

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, KMK. hükümlerince Madde 1’deki  bütün  parsellerde mevcut tüm kat malikleri veya kanunen yetkili temsilcilerinin birlikteliğine dayalı katılımı ile oluşur. Arsa payının ve bağımsız bölümlerin özdeş niteliği ile organik yapının birlikte yönetimi zorunlu kılışı bütün  parsellerin yönetiminde birliğin sağlanmasını gerektirmiştir. Sözleşme niteliğindeki yönetim planı bu hükmü ile amir olup, seçilen yönetim kurulu üyeleri, kat maliki olmadıkları taktirde ilgili KMK. hükmünce  dışarıdan seçilmiş kişiler statüsünde olacaktır.

Madde 10- Kurula Katılma ve Oy Hakkı

Kat malikleri kurulunda her kat maliki bir oy  hakkına sahiptir. Bir kişinin sahip olduğu birden fazla bağımsız bölüm için ayrı oy hakkı vardır. Ancak bu kişinin sahip olacağı oy sayısı bağımsız bölüm sayısına göre belirlenmiş olan tüm oyların üçte birinden fazla olamaz.

Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa (iştirak halinde veya müşterek mülkiyet halinde) kat malikleri kurulunda vekalet verilecek bir temsilci oylamaya katılma hakkına sahiptir. 

Kat maliklerinden her biri oyunu yetkili kılacağı temsilci ile de kullanabilir. Kat malikleri adına oy kullanma hakkına dayalı olarak aynı kişi tüm oyların üçte birinden fazlasına ait oyları kullanmak üzere temsilci tayin edilemez. Kooperatif tüzel kişiliği ( işletme kooperatifine dönse dahi) devam ettiği sürece, toplantılarda diğer hususlarda olduğu gibi temsil hususunda da kooperatifler kanunu ve kooperatif Ana Sözleşme hükümleri uygulanır.

Verilecek temsil yetkisi yazılı bir belge ile olur. Toplantı başlamadan önce bu belgeler toplantıyı açacak yönetici tarafından kontrol edilir. İtiraz halinde divan üyeleri tarafından kontrol edilebilir. Yetki belgeleri, toplantı belgeleri olarak beş yıl saklanır.

Ehliyetsiz olan kat malikini durumuna göre veli ya da vasisi temsil eder.

Kat malikleri kurulunca alınacak (aleyhinde, ya da lehinde hüküm veya sonuç doğuracak) karar, doğrudan doğruya kendisi ile ilgili bulunan  kat malikinin toplantıya katılma hakkı olmakla beraber, o toplantıda oy kullanma hakkı yoktur.

Madde 11- Toplantının Duyurulması

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurul Toplantıları toplantı tarihinden on gün önce tarih, yer ve saat belirleyerek gündem sitedeki duyuru panosuna 50/75 ebatlarından daha küçük olmamak koşuluyla, yönetim kurulunun imzası ile asılır. Hiç kimse yönetim planının bu hükmü gereği duyuruyu görmediğini ve gündemi bilmediğini iddia edemez. Bağımsız bölümün zilyetliğini kullanımın devrine yönelik bir akitle (kira gibi) başkalarına devretmiş olanlar bağımsız bölüm maliki olarak kendilerine duyuru yapılması gerektiğini ileri süremezler.

Madde 12- Toplantı Zamanı ve Çağrı

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu her takvim yılında NİSAN ayının ikinci  CUMARTESİ günü saat 14 ’de toplantı yeri  olarak belirtilen yerde toplanır. Bu toplantıda aşağıda belirtilen çoğunluk sağlanmazsa katılanların çoğunluğu ile karar vermek üzere ikinci toplantı NİSAN ayının üçüncü CUMARTESİ günü 14’de aynı yerde yapılır. Yönetim planının toplantı tarihi, saati ve yerini hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptayan bu bağlayıcı hükmü karşısında olağan toplantılar kat maliklerine yazılı duyuru ile bildirilmez. Kooperatif statüsü devam ettiği sürece bu madde hükmü uygulanmaz.

Denetim kurulu veya kat maliklerinin beşte birinin yönetim kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunması, yönetim kurulunun on gün içinde  genel kurul gitmeyeceğini yazılı olarak belirtmesi veya isteğe cevap vermemesi  durumunda deneticilerin ve ortakların beşte birinin genel kurul yapma hakkı doğar.

Madde 13- Toplantı Geçerliliği ve Karar Yetersayısı

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verir.

Yeter sayısı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaksızın, toplantıya katılanların oy çoğunluğu  ile karar verilir.

Madde 14- Olağan Toplantının Gündemi ve  Kararların Konusu

Toplu yapı kat malikleri kurulu, toplu yapı ortak yer ve tesisler ile anataşınmaz parsellerinin ve bloklarının ortak yer ve tesislerine ilişkin alınması gerekli kararları yenilik ve ilaveleri, sosyal barışı sağlamaya yönelik tedbirleri almaya dönük kararı alabilir. Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunması, bu raporlar hakkında görüşme açılması, avans niteliğinde aidatların toplanması, işletme projesinin karara bağlanması ve bunlara ilişkin konular olağan toplantı gündemini oluşturur. Olağan toplantılarda işletme projesi maddesi gündeme konmazsa da bu yönetim planı ile olağan gündem maddesini  oluşturur. Ayrıca yapılması gereken iş ve işlemler ile bunlar için gerekli ödemeler ve faaliyeti uygun görülen yönetim ve denetim kurullarının ibrası gündem maddesinin konularını teşkil eder.

Toplantıda gündeme bağlılık esastır. Ancak, toplantıya katılanların beşte birinin önerisi ile görüşülmesi istenen konular gündeme alınabilir. 

Madde 15- Kararların Bağlayıcılığı ve Duyurulması

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun kararları, toplantıya veya karara katılmamış olsalar dahi, tüm kat maliklerini ve bağımsız bölümü ne şekilde olursa olsun tapuda yapılmış işlemle devralmış olanları bağlar. Bağımsız bölüme ilişkin yeni bir ayni hakkın kazanılması durumunda (örneğin bağımsız bölümün alınması, intifa hakkı kurulması gibi) kararın sonuçlarına bağlılık ilgili ayni hakkın tapu defterine yazılmak suretiyle doğumu anıdır. Kat malikleri kurulunca alınan kararları yönetim kurulunun, kat maliklerine  bildirmesi gerekmez, ancak toplu yapı kat malikleri kararları site ilan panosuna duyuru şeklinde asılabilir.

Madde 16- Toplantı Divanının Oluşumu

Toplantılar yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından açılır. Toplanan kat malikleri  hazirun cetvelindeki imzaların kontrolü ile gerekli çoğunluğun sağlandığı anlaşıldıktan sonra  toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki üye seçerler. Üyelerden biri kararları deftere sıra ile yazılmakla görevli olarak katip üyeliğe seçilir.

Divan toplantının düzen içinde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu konuda gereken önlemleri alma yetkisine sahiptir. Konuşma süreleri en az beş kat malikinin  vereceği yazılı önerge üzerine  toplu yapı kat malikleri kurulu kararı ile sınırlandırılabilir.

 Madde 17- Kararların Yazımı ve İmzalanması

Toplu yapı kat malikleri kurulunun kararları, yönetim kurulu tarafından (1)’den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter mührü ile onaylı bir “Karar Defteri” ne yazılır ve toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır, toplantıya katılımın sayısal yoğunluğunun buna imkan vermemesi halinde hazirun cetvelinin karara eklenmesi sonucu toplantı divanına, kat malikleri adına imza yetkisi verilebilir. Ancak bu durumda tutanak şeklinde yapılacak bir saptama ile kararların hangi oranda çoğunlukla alındığı belirtilir. Karara aykırı oy verenlere, arzu ederlerse deftere veya tutanaklarına muhalefet şerhleri, kayıt ile imza ettirilir. Toplantı sırasında yazılan yazıların sağlıklı okunamaması ihtimallerine karşılık, yönetim kurulunun isteği ile, toplantıda tutanak şeklinde hazırlanan kararların sonradan mekanik olarak nüshasının karar defterine yapıştırılması tarzı da benimsenebilir. Bu taktirde asıllar dosyasında saklanır, gerek toplantıda alınan kararların deftere yazılması, gerek toplantı tutanaklarının sonradan çoğaltılması halinde kararların divanı oluşturan üyeler ve ayrıca toplantıda hazır bulunan üç kişi tarafından imzalanması gerekir. Karar defterinin noter tasdikli sahifelerine yapıştırılan karar nüshasının köşeleri site kaşesi ve yönetim kurulunun imzası ile sabitlenir.

2-TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

Madde 18- Seçimi

Aşağıdaki görevleri ve  KMK.’da belirtilen diğer görevleri yerine getirmek üzere  en az 5  kişiden oluşan yönetim kurulu seçilir. Toplantıda sayısı tek olarak belirlenmek koşuluyla daha fazla veya az sayıda yönetim kurulu üyesi seçilebilir. Bütün yapıların inşaatı gerçekleştirilerek kat mülkiyeti kurulup, ortaklara ait işyerlerinin tapuda adlarına tescilinden sonra yönetim kurulu hizmetlerini ifa etmek üzere  işletme kooperatifinin görevlendirilmesi de karara bağlanabilir.

KMK’ nun ilgili hükmü gereği yönetim kurulu bir yıllık olarak görev yapar. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyesi  yeniden seçilebilir.

 Yönetim kurulu, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun olağan karar nisabına bağlı olarak toplantıya katılanların yarıdan  fazlasının kabul oyu ile seçilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarından birini başkan, birini başkan yardımcısı ve birini de muhasip üye olarak seçer.

Madde 19- Ücreti

Toplu yapı kat malikleri kurulu, yönetim kurulu üyelerine gerekli gördüğü miktarda ücret tayin etmekte yetkilidir. Kat malikleri genel kurulu kararı olmaksızın yöneticilere adı ne olursa olsun herhangi bir ödeme yapılamaz.

Madde 20- Sorumluluğu ve Görevleri

1)Toplu yapı yönetim kurulu,  kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Yönetim kurulu yapılacak olağan toplantıda o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Bu amaçla hazırlanmış gelir ve gider durum cetvellerini (bilanço ile gelir-gider hesaplarını) toplantı duyurusu ile birlikte  kat maliklerin bilgisine sunar. Yönetim kurulu yaptığı giderleri belgelerine istinaden muhasebeleştirir ve saklar. Saklama süresi on yıldır. Yönetim kurulu gelir ve giderlerin gerektirdiği muhasebe organizasyonlarını kurup, işlemleri yürürlükteki mevzuata göre yerine getirir.

2)Toplu Yapı Yönetim Kurulu, Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği görevleri ve özellikle aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yapar.

 1. a) Toplu yapı kat malikleri kurulu kararlarını uygular.

b)Toplu yapı ortak yer ve tesislerin işletilmeye veya kiraya verilmesine, ve/veya bunlar üzerinde tasarrufi veya idari işlemlerde bulunulmasına ilişkin sözleşmeleri ve diğer hukuki işlemleri yapar.

c)Toplu yapı ortak yer ve tesislerinin amacına uygun olarak kullanılması, korunması,  bakımı onarımı için gerekli olağan tedbirleri alır ve bu tedbirlerin gerektirdiği sözleşmeleri düzenler ve denetler. Yukarıda öngörülen tedbirlerin alınması, hizmetlerin yürütülmesi ve diğer bir kısım işlerin görülmesini, bir sözleşmeyle Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nca belirlenecek esaslar çerçevesinde, tamamen veya kısmen bir tüzel veya gerçek kişiye bırakılabilir.

d)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca işletme projesi karara bağlanamamışsa,  toplu yapı kat malikleri kurulunun yapılamasını izleyen 10 (on) gün içinde resen bir işletme projesi hazırlar. Bu projede özellikle, bir yılık tahmini gider ve buna bağlı olarak gelir tutarlarını, ortak giderlerden, bu yönetim planına ve KMK.’nun giderlere ilişkin hükmünce her kat malikine düşecek muhtemel miktarı, tahmini ve muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans miktarını ve bu avansların ödeme şekil ve zamanını gösterir.

İşletme projesi kat maliklerine ve bağımsız bölümden fiilen yararlananlara site ilan  panosuna asılmak suretiyle bildirilir.

Bildirimden başlayarak 7 gün içinde işletme projesine kat maliklerince itiraz edilirse itiraz toplu yapı kat malikleri kurulunca incelenir ve haklı görülmesi halinde işletme projesi düzeltilir. Düzeltilen ve 7 gün içinde itiraz edilmeyen işletme projesi kesinleşir.

Kesinleşen İşletme Projeleri İcra ve İflas Kanununun ilgili hükmünde belirtilen belgelerden sayılır.

e)Kat maliklerinden bu yönetim planı ve KMK. hükümlerine göre belirlenmiş toplu yapı ortak gider paylarını ve bunlara ilişkin avansları toplar. 

f)Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine, diğer zilyetlere ve üçüncü şahıslara karşı görevinin kapsamına giren işler nedeniyle kat maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur. Kat malikleri tarafından veya görevinin kapsamındaki işler nedeni ile üçüncü kişiler tarafından açılan davaları takip eder, gerek duyulduğu taktirde vekil tayin eder.

 1. g) Anataşınmaz parsellerinin tümünü ilgilendiren tebligatları kabul eder. Gerek duyduğu taktirde  kat maliklerine duyurulmasını temin eder. Gerek duyduğu dava ve icra takibine ilişkin tebligatların ilan panosunda fotokopisini asarak duyurulmasını sağlar.
 2. h) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararıyla veya  yönetim kurulunca görevine son verilen hizmetlilerin tazminatlarını öder.

ı) Site alanı içinde yer alan tüm yapıların yıpranmasını önleyici bakım ve onarımı için periyodik denetimlerini yapar, özellikle sosyal ve müşterek tesisler ile diğer ortak tesislerin kısa ve uzun vadeli bakım ve onarım planlarını yaparak bu planları uygular.

i)Sitenin güvenliğini sağlar. Bu işle görevlileri devamlı olarak denetler. Özel güvenlik birimi  oluşturabileceği gibi güvenlik firmalarına ihale edebilir. 

 1. j) Kooperatife ait taşınır ve taşınmaz varlıkların gerek duyulan  sigorta işlemlerini yaptırır. Zorunlu sigorta mevzuatı gereklerini yerine getirir.
 1. k) Site alanı içinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yürütecek organizasyonların oluşturulmasını ve desteklenmesini sağlar.
 1. l) Site alanı içinde çöp toplama, haberleşme, ulaşım, alışveriş gibi hizmetlerin yürütülmesini organize eder ve denetler. Gerekirse bu konularda taşeronlarla anlaşabilir.
 1. m) Dolapdere’nin ana taşınmazının İkitelli Organize Bölgesi kapsamında bulunması nedeniyle bu oluşumun gerektirdiği bütün iş ve işlemleri yapar.

n)Site içi trafik yönetim ve akışını düzenler.

o)Sitenin elektrik ve su tesislerinin korunmasını sağlar.

ö)Hizmetlerin görülmesine yetki ve görev yönünden katkı sağlayan  kamu kurum ve idareleri ile işbirliği yapar.

p)Gerekli gördüğü konularda yönetmelikler hazırlayarak uygulamaya koyar.

 1. r) Dolapdere’nin yurt içinde ve yurt dışında  tanınmasını sağlayacak girişimlerde bulunur.
 1. s) Dolapdere’de üretimi yapılan ürünlerin kalitesini, standartlarını artırıcı  çalışmalar yapar ve yaptırır.

ş) Dolapdere’de üretimi yapılan ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve satışını sağlayan iş ve işlemleri yapar.

Madde 21- Toplu Yapı Denetçisi ve Denetleme Kurulu

Muhasebe, hukuk veya teknik konularda yeterli mesleki bilgiye sahip  en az 3 kişi  Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile denetçi olarak seçilir. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu gerek gördüğünde başka kişi ve kuruluşlara da ayrıca denetleme yaptırabilir.

Madde 22- Denetçi Ücreti

Denetçilere Toplu Yapı Kat Malikleri Genel Kurulunca tayin ve takdir edilen miktarda ücret ödenebilir. Toplu Yapı Kat Malikleri Genel Kurulu kararı olmaksızın denetçilere her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılamaz.

Madde 23- Denetleme Faaliyeti

 1. Denetim kurulu, yönetim kurulunun hesaplarını en az üç ayda bir denetler ve olağan toplantıda, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’na vereceği raporda denetim sonucunu yazılı olarak bildirir.
 2. Denetim kurulu, vereceği kararları ve bunlara ilişkin raporu noter mührüyle tasdikli bir deftere yazarak imza eder.
VI-KAT MALİKLERİNİN HAKLARI  VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 24- Hakları

Kat malikleri, mülkiyetlerinde bulunan  işyeri  amaçlı  bağımsız bölümlerinde, eklentilerinde ve ortak alanlarda kat mülkiyet yasası ile Medeni Yasa’nın kat maliklerine tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahiptirler. Kat malikleri bağımsız bölümlerinin içinde ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak kaydıyla arzu ettikleri onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler. Ayrıca, 15.05.2005 tarihli Kooperatif genel kurulunda alınan 8 no’lu karar gereğiBlok başlarında iş yerleri  bulunanlardan  yan duvara vitrin yapma talepleri olanların” değişiklik istekleri en az  7.500-YTL karşılığında kabul edilir. Bedel zaman içinde güncelleştirilir.

Madde 25- Yükümlülükleri

Kat malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden veya yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu cümleden olarak ve sitenin kuruluş amacı da dikkate alınarak işyerlerini aşağıda belirtilen şekilde ve kurallara bağlı kalarak kullanmak zorundadırlar.

1-Her türlü bacalı imalat, kimyasal arıtma gerektiren işler ile parlayıcı, patlayıcı türden her türlü madde imal eden işler ile ilgili mesleki faaliyetleri sitedeki işyerlerinde yapamazlar.

2-İşyerlerinin önlerini temiz tutmak zorundadırlar. İşyerlerinin önlerinin temizliği işyerlerini kullananlara aittir. Her işyeri çöplerini yönetim kurulunca belirtilen şekilde atmakla yükümlüdür. 

3-Yağlı, buharlaşabilen ve etrafına koku yayabilecek çöplerin özenle siteden uzaklaştırılması zorunludur.

4-İşyerinin dış cephesinde yapılması gereken tamiratlar sitenin genel görünümünü bozacak şekilde ve farklı renklerde olamaz. İşyerinin tamirini gerektiren kısımlarını kat maliki derhal onarmak zorundadır.

5-İşyerindeki kullanacağı tabela, ortak alanlarda ve diğer işyerlerinin görünümünü engelleyici nitelikte olamaz. İşyerlerinde tabela, reklam ışıklandırılması, pano ve benzeri reklam araçları yönetim kurulunca tayin ve tesbit edilen yerlerden başka yerlerde ve belirtilen standart ölçülürle şekillerin dışında kullanılamaz. Gerektiğinde blok başlarına veya sitenin belirli yerlerine yönetim kurulunca konulacak ortak tabelalara kat malikleri uymak ve bu tabelaların giderlerine katılmak zorundadırlar.

6-İşyerlerinde kullandıkları atık suların, kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliğinin hükümlerine göre kullanılması zorunludur. Bu yönetmeliğin gerektirdiği önlemler ilgili işyeri sahiplerince anında alınacaktır.

7-İşyeri maliki, işyerinin önüne ve müşterek alanlara hareketsiz makine, malzeme ve hurda koyamaz. 

8-İşyeri büyüklüğü tamir ettiği oto büyüklüğünden küçük olan işyerlerine çalışma müsaadesi verilemez. Önünde çalışma sahası tahsis edilmemiş işyerlerinde oto tamir-bakım işleri yapılamaz.

9-Site kanalizasyon şebekesi tamamı ile arıtma tesislerine bağlanmıştır. Sitede bulunan bütün işyerleri gerek sitenin temizliği, gerekse sitede çalışanların sağlığı açısından çok önemli olan bu tesisi dikkati ve titiz kullanmak zorundadırlar. Kesinlikle asitli suların ve tıkayıcı imalat artıklarının kanala verilmesi yasaktır. İhmali, kusuru ve dikkatsizliği nedeni ile arıza ve tıkanmaya sebep olanlara bu zarar ödettirmekle birlikte taahhütnamede belirtildiği gibi hemen önlem alması sağlanır. Uymayanlara taahhütnamede belirtilen müeyyide uygulanır. Sitede bulunan bütün işyerleri “İ.S.K.İ. artık suların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliğinin gerektirdiği önlemleri  almak zorundadırlar.

Madde 26- Diğer Hak ve Yükümlülükler 

Kat malikleri özellikle; işyeri amaçlı bağımsız bölüm niteliğine bağlı olarak,

1)Dış cepheyi değiştirecek kepenk özel doğrama ve boya yapamazlar.

2)Bulundukları yapının mevcut mimari durumu ve özelliğini korumak zorundadırlar.

3)Otolar, işyerinin önlerine yola paralel bir şekilde ve treatuara yakın bir durumda veya çalışma sahaları üstüne geçici olarak park edilebilir. Ancak uzun süreli parklarda sitede otopark olarak ayrılmış yerlere usulüne uygun olarak park edilecektir.

4)Sitede toplu yapı ortak tesisleri ve 17. adanın altındaki işyerleri, 23. ada,    24. ada, 20. adanın son blok’u dışında kalan tüm bağımsız bölümler, oto tamir ve bakımı, madeni eşya üretimi ve oto yedek parça amaçlı  işyerleri olup, hiçbir nedenle bu yerler oyun salonu, kahvehane, restoran, banka, büfe, bakkal, manav, kasap, yemek fabrikası, market, dükkan gibi işyeri olarak kullanılamaz.

5) Çatıya, su veya mazot deposu gibi ek malzemeler konamaz. Klima kullanımı halinde su akıtmaları alınan tedbirler ile önlenecektir. Klima hortumları bir metreden dışarıya sarkacak biçimde monte edilemeyecektir. Televizyon antenleri, çatıda parapet kenarlarına monte edilecektir.

6) Mevcut site aydınlatması dışında, giderlerine kendilerinin katılacağını belirterek dış cephelere projektör, spot lambaları gibi aydınlatma cihazları yerleştiremezler. Aynı şekilde ortak yer ve alanlara site yönetiminin ilgili mevzuat hükümlerince diktiği veya kendisine ait olanlar dışında bayrak ve flama dikemezler.

7)Ortak yerlerden olan yollarda ve treatuarlarda hiçbir şekilde araç yıkanamaz. 

8)Diğer bir bağımsız bölümde, eklenti yada ortak yerlerde, ya da tesislerde oluşan bir hasar ya da bozukluğun giderilmesi, tesislerin yeniden yapılmasını gerektiren zorunlu hallerde, bir bağımsız bölüme girilmesi gerekiyorsa, o kat maliki yada o bağımsız bölümü başka sıfatla  kullananlar, bu girişe izin vermek zorundadırlar. 

9)Kat malikleri kendi  bağımsız bölümlerini kullanırken diğer kat maliklerini rahatsız edecek uygulamalarda bulunamazlar.

10)Tasmasız ve ruhsatsız köpek besleyemezler.

11)Yeşil alanlara beton dökmek suretiyle kullanım alanına çeviremezler.

Madde 27-Yaptırımlar

25 ve 26 maddede öngörülen hususlara uymayan, yapmayan, işgal eden, rahatsız eden kat maliklerine 38.maddeye göre Toplu Yapı Yönetim Kurulunca belirlenen yaptırımlar uygulanır. Hasar doğması halinde bunun giderilmesi için yapılan harcamalar hasara neden olanlardan % 50 fazlası ile tahsil edilir.

Madde 28- Kat Maliklerinin Adreslerinin Tesbiti

Kat maliklerinin yasal tebligat adresleri sitede maliki bulundukları  bağımsız bölümlere ait adreslerdir. Yasal tebligat adreslerinde bir değişiklik istedikleri taktirde  durumu en geç 15 gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bütün yazışmalar ve muhasebe gereği belgeler sitedeki bu adresine gönderilir. Tebligat adresinin değiştiğini bildirmeyen kat malikinin sitedeki bu adresine gönderilen tebligat geçerli sayılır.

Kat malikleri, bağımsız bölümlerini kiraya verdikleri taktirde, kira sözleşmesinden bir örnek ile yönetim planının bir kopyasının bağımsız bölümü kullananlara tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesinin yönetim kuruluna tevdi etmeye ve bağımsız bölümü kullananlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdur.

Ayrıca, acil durumlarda bilgilendirmek amacı ile ev, işyeri ve taşınabilir cep telefon no’larını her kat maliki ve bağımsız bölümü kullanan zilyetler yönetime bildirme yükümlülüğü altındadır.

 1. ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 29- Genel Esaslar

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu parseldeki ortak yerlerden tesislerden ve doğrudan doğruya o parsele, blok yapıya tahsis edilmiş ortak yer ve tesislerden yararlanmak hakkına sahiptirler. Ortak yerler KMK.’nun 4.maddesinde belirtilmiştir.

Kat maliklerinin yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenir ve gerektiğinde düzenlenir.

İşin niteliği uyarınca KMK.’da belirtilen yerlerin dışında kalan, fakat parsel sınırı içine girmekle beraber işyerlerine ait ortak açık alanların devamı niteliğindeki yeşil alanlar ile oyun ve gezinti alanları, bisiklet yolları, koşu parkurları, dinlenme terasları, yaya yolları, tüm maliklerin ortaklaşa kullandıkları bütün yer ve alanlar da ortak yerler olarak sayılır.

Kat maliklerinin ortak yer ve tesislerden yararlanması müşterek mülkiyet hükümleri statüsünce olur. Bu konuda çıkacak uyuşmazlıklarda MK.’un bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çözüm bulunur.

Kat malikleri anataşınmazın bütün ortak yerlerine müşterek mülkiyet hükümlerine göre maliktirler, bu yerlerden kanun ve yönetim planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler.

Güvenlik görevlileri site güvenliğinin sağlanması amacı ile mesai saatleri içinde ve dışında tanımadığı taktirde kat maliklerine dahi, güvenlik kimlik kontrolü yapma yetkisine sahiptir. Hiç kimse, güvenlik hizmetlerinin kamu hizmeti olması nedeni ile resmi makamlara ait olduğunu ileri süremez. Yönetim, bu konuda mesai saatleri içinde ve dışında güvenlik açısından giriş ve çıkışları kontrol amacı ile giriş kartı uygulaması ve güvenlik şifreli elektronik giriş sistemleri gibi önlemleri alma yetkisine sahiptir.

Bu hükmün aksine davranışlarında, güvenlik görevlilerine ilgili kişiyi cebren  site dışına çıkarma yetkisi tanınmıştır.

Madde 30- Diğer Zilyetlerin Yükümlülükleri

Bu yönetim planında ve KMK.’nda kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple  bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

V- ORTAK GİDERLERE KATILMA

(BÜTÇE- İŞLETME PROJESİ)

 1. TOPLU YAPI ORTAK GİDERLERİNE KATILMA

Madde 31- Gider Kalemleri ve İştirak Payı

Toplu yapı parsellerinde  mevcut tüm yapılardaki kat malikleri ve kiracılar bütün harcama veya avanslara malik olduğu veya kullandığı işyeri büyüklüğü esasına göre katılırlar. (Harcamalarda yatırım harcamaları kat maliklerine, cari harcamalar ise işyerini kullananlara aittir.)

Ortak gider ve avans payını zamanında ödemeyen kat maliki veya kiracı ödemede geciktiği günler için KMK’nın 20.maddesinde belirlendiği gibi aylık %10 üzerinden hesaplanacak gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

Kiracının ödemediği gider ve avans payından kat maliki müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Kat malikleri veya kiracılar işyerini kullanmadıkları gerekçesini ileri sürerek ortak gider veya avans payını ödemekten kaçınamazlar. Ortak gider ve avans payını ödemede 1 aydan fazla geciken kat maliki veya kiracı hakkında yönetim kurulu genel hükümlere göre dava açmak veya icra takibi yapmak hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 32- Diğer  Zilyetlerin Sorumluluğu

Kat malikinin payına düşecek ortak gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatlarından, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka bir sebeple devamlı surette yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle yönetim kurulu kat malikine düşen ortak gider ve avans payını doğrudan doğruya bağımsız bölümden devamlı olarak yararlanandan isteyebilir. Ancak kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. (Kiracı yaptığı ödemeyi kiradan mahsup etmek hakkına sahiptir.)

Bağımsız bölümden kiracı olarak veya diğer bir sebeple bir başkasının yararlanmakta olması kat malikinin ortak gider ve avans ödeme sorumluluğunu ve zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ayrıca Borçlar Kanunu hükümlerince borcunun aralarında yaptıkları sözleşme ile naklettiğini ileri süremez.

Madde 33- Hesap Dönemi ve Muhasebe İlkeleri

Hesap dönemi, 01 OCAK ile 31 ARALIK tarihleri arası olup, yönetim kurulu işletme projelerinde, borç ve avans taleplerini bu döneme göre belirler. Dolapdere Sanayi Sitesinin getirdiği niceliğe bağlı olarak muhasebe ilkelerine uygun defterler tutabilecektir. Defterlerin saklama süresi 10 yıldır. On yılın dolmasından önce bir uyuşmazlık olduğu taktirde söz konusu defter uyuşmazlık sonuçlanıncaya kadar saklanmaya devam eder.

Madde 34- Yenilik, İlaveler ve Giderlerine Katılma

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu eşitlik ilkesince her parsel ve her bloka uygulanmak üzere faydalı değişiklik ve ilaveler konusunda karar almaya yetkilidir. Son teknolojik değişikliklerin takip edilip kat maliklerinin yararlanması yönetimce önerilerek karar konusu yapılabilir. 

VI- DİĞER HÜKÜMLER

Madde 35- Hizmet Şirketlerinden Yararlanma

Dolapdere’nin toplu yapı olma özelliği nedeni ile temizlik, güvenlik ve bahçe bakımı işlerinin en iyi şekilde  yerine getirilmesi esastır.

Bu nedenle, temizlik işlerinin Belediyelerin; güvenlik hizmetlerinin ise emniyet güçlerinin görevine girdiği iddiası ile bu konuda aksine karar alınamaz. Bu konuda anılan hizmetlere KMK. hükümlerince karşı konulamaz ve giderlere katılma yükümlülüğünden kurtulunamaz.

Madde 36- Hakem Kurulu

Bu yönetim planından doğan tüm uyuşmazlıklar hakem kurulu marifeti ile çözülecektir. Kesinleşmiş işletme projesi ile veya toplu yapı kat malikleri kurulunca belirlenmiş gider veya avans payları, kesinleşmiş para cezaları ve sair kesinleşmiş parasal yükümlülüklerin tahsilatları ile ilgili olanlar bu kuralın dışındadır. Bu konuda icra iflas kanunu hükümleri saklıdır. 

Ayrıca gerek malikler, gerekse malikler ile yönetim arasında doğabilecek Dolapdere Sanayi Sitesi ile her türlü uyuşmazlığın da hakem kurulu kararı ile çözümlenmesi esas ve şarttır. Hakem kurumu kararları bağlayıcı ve kesindir.

Hakem kurulunun görev süresi dört yıldır. İlk hakemler bu sözleşme ile seçilmiş olup, isimleri aşağıdadır. İstifa, vefat veya görev süresi hitamında,  hakem toplu yapı kat malikleri kurulu tarafından seçilir. Görev süresi dolan hakem yeniden seçilebilir. Hakemlerin en az birinin hukukçu olması esas ve şarttır.

İlk hakem kurulu üyeleri olarak  ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Hakem ücretleri toplu yapı yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 37- Cezai Şartlar

Bu yönetim planı ile BK.’nun cezai şarta ilişkin hükümleri uyarınca KMK. ve yönetim planında belirtilen kat maliklerinin yapmama, uymama, işgal etme, rahatsız etme, MK.’un komşuluk hukukundan doğan yükümlülüklere aykırı davranışları halinde ilgililere uygulanacak cezai  yaptırımlar yönetim kurulunca belirlenir. Bu yaptırımlar  öncelikle kurallara aykırılığı belirlenecek her eylem için  ayrı ayrı para cezası verilmesi şeklinde olacaktır. Para cezalarının altı sınırı 100 Dolar, üst sınırı ise  2.500 Dolar. Bu miktarlar her yıl hangisi yüksek ise yeniden değerleme katsayısı ile çarpılarak veya USD endekslenerek artırılır.  Ayrıca aykırılığı ortadan kaldırma, eski hale getirme, engel olma ve sair eylemsel yaptırımlarda uygulanabilir. Bu durumda yapılacak her türlü gider de kurallara aykırılığı saptananlardan % 50 fazlası ile tahsil edilir. KMK ve sair kanunlarda öngörülen yaptırımlar saklıdır. Cezai yaptırımlar kurallara aykırılığın yönetim tarafından doğrudan veya bir kat malikinin yazılı olarak yönetim kuruluna başvurması halinde yapılacak inceleme sonucunda saptanması halinde uygulanacaktır. Cezai yaptırım uygulaması için ilgili kişi veya kuruluşun yazılı savunmasının alınması zorunludur. Ancak kendisine tanınacak bir haftalık süre içerisinde yazılı savunmasını vermeyen kişi veya kuruluşun bu hakkını kullanmayacağı kabul edilir.

Yönetim kurulunca hakkında cezai yaptırım kararı verilenler, bunlar hakkında Hakem Kurulu’na başvurabilirler. Hakem kurulu kararları kesindir.

VII- EK HÜKÜMLER

Madde 1- Mülkiyetin ve Ortaklık Hakkının birlikte Devri Hususu

S.S. Dolapdere Esnaf ve Sanatkarları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yani Dolapdere Sanayi Sitesinde yer alan ve ortaklar adına ferdileşen bütün işyerleri ortaklık yöntemi ile iktisap edildiğinden işyerlerinin ortaklar adına ferdileştirilmesinden önce ve sonra ortaklık hakkı ile mülkiyet hakkı birlikte işlem görecektir. Bu nedenle, işyerini tapudan devir eden kişiler ortaklığını da devretmiş sayılacaktır. Ortakların buna bir itirazı olmayacaktır.

Madde 2- Sosyal Tesislerin Yönetimi 

Ortaklara tahsis edilen ve tapuda tescil edilen iş yerlerinin dışında kalan ve genel kurul kararı ile müşterek metha, sosyal tesis olarak tesciline karar verilen bağımsız bölümlerin yönetimi de site ile birlikte yapılacaktır. Bu bağımsız bölümlerin gelirleri sitenin genel giderlerinde kullanılacaktır.

Madde 3-İşyeri Numaralarının Yeni Durumu Hususu

Bölgenin özelliği nedeni ile, Kooperatif ortaklarının kur’a çektiği aşamada, işyerlerinin numaraları mevcut yerleşim planına göre yapılmıştır. Kur’a yönetmenliğinde “ Kur’a işlemi mevcut yerleşim planına göre yapıldığından  daha sonra çeşitli nedenlerle işyerlerinin değişmesi durumunda fiili durum korunacaktır” hükmüne yer verilmiştir. Bölgenin imar işlemleri ile plan ve projeler kur’a çekiminden yıllar sonra işlem gördüğünden, kur’a çekimindeki işyeri numaraları değişmiştir. Ortakların ve site sakinlerinin yıllardır bir takım adres belirlemesi gibi işlemler yaptığından, bu numaraların değiştirilmesinin bir takım karışıklıklar doğurmaması için bu, halihazır işyeri numaraları ile projedeki işyeri numaraları yönetim planı ekinde karşılıklı olarak düzenlenmiştir. 

Madde 4-Anataşınmazın Kooperatif Tüzel Kişiliğince Yönetimi

Anataşınmaz üzerindeki bütün yapılaşmanın tamamlanması ve kat mülkiyetinin kurularak ortaklar adına tapuda tesciline kadar olduğu gibi, bu iş ve işlemlerin tamamlanmasından sonra da; KMK ve iş bu yönetim planının uygulanması ile ilgili olarak S.S. Dolapdere Esnaf ve Sanatkarları Küçük Sanayi Sitesi Yapı veya İşletme Kooperatifi genel kurulu, toplu yapı kat malikleri  genel kurulunu, kooperatif yönetim kurulu toplu yapı kat malikleri yönetim kurulunu, kooperatif denetim kurulu toplu yapı kat malikleri denetim kurulunu ifade eder ve bu kurulların görev ve yetkilerini kullanır.

Kooperatif tür değişikliği  yaparak işletme kooperatifine veya Anonim Şirkete dönüşmesi durumunda da yukarıdaki hüküm uygulanır.

Madde 5- KMK’ nın Yeni Hükümlerine İntibak Hususu

Site yönetim planın tapuya tescilinden sonra kat mülkiyeti mevzuatı ile ilgili yasal değişikliklere iş bu yönetim planı “hükmen” intibak etmiş sayılır.

Madde 6- Hurdacılık ve Yolda Tamir Hakkında

Site içinde bulunan işyerleri hurdacılık işi için kullanılamaz. Her ne sebeple olursa olsun , yollarda veya müşterek mahallerde tamir işi ,hurda kesme ve imalat işi yapılamaz. 

Madde 7-Ağır Tonajlı ve Paletli Araçların Durumları

Site içinde bulunan ağır tonajlı nakil araçları, paletli iş makineleri ve araçlarının tamir ve bakımları yapılamaz. Paletli araçların yollarda seyir etmeleri  yasaktır.

Madde 8- Yönetim Planı – Kooperatif  İlişkisi

İşbu yönetim planı kat mülkiyeti yasasının ilgili hükümleri ve Yargıtay kararları esas alınarak hazırlanmış bir sözleşme niteliğindedir. Kooperatif tüzel kişiliğinin devam ettiği sürece ferdi ilişki kurulmuş olması halinde dahi, tüm bağımsız bölüm malikleri anataşınmazın yönetiminde KMK’nun amir hükümleri saklı kalmak koşuluyla kooperatifler mevzuatı  hükümlerinin uygulanmasını kabul etmişlerdir.

İş bu  37 asıl ve 8 ek maddeden ibaret olan Dolapdere Toplu Yapı Yönetim Planı  tapuya tescil tarihinde yürürlüğe girecektir.

S.S. Dolapdere Esnaf ve Sanatkarları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu
BAŞKAN     : Rafet AYIK
2.BAŞKAN     : Ali ERDOĞAN
YÖN.KUR.ÜYESİ : Mehmet Sezai ÖZTİRYAKİ
YÖN.KUR.ÜYESİ : Sabri TIĞLI
YÖN.KUR.ÜYESİ : Osman SAMUR
YÖN.KUR.ÜYESİ : Veysel UÇARSU
YÖN.KUR.ÜYESİ : Cemal BACAKÇI